นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ของ

บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด

บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตระหนักถึงหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) รวมถึง บรรดากฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว (รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”). บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” :
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” :
หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถระบุตัวได้โดยตรงหรือโดยอ้อมโดยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ซึ่งบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

 1. 2.1.บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
 1. ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท และข้อความของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
 2. เลขที่อยู่ไอพี (IP address)
 1. 2.2.บริษัทฯ ยังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยการใช้คุกกี้ (cookies) โปรดดูข้อ 7 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (cookies) ของบริษัทฯ
 2. 2.3.นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวเข้าทำความสัมพันธ์หรือยังคงมีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับบริษัทฯ เช่น
 1. 2.3.1.นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวเข้าทำความสัมพันธ์หรือยังคงมีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับบริษัทฯ เช่น
 2. 2.3.2.บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นหรือกลายเป็นลูกค้าหรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไป

ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมดังกล่าวที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากแหล่งที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. (1)ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ โดยตรง : บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กรอกในส่วน ‘ติดต่อเรา / Contact Us’ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ฯลฯ
 2. (2)บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยวิธีการอัตโนมัติ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP address)) รูปแบบและกิจกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ โปรดดูข้อ 7 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (cookies) ของบริษัทฯ

4. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ และฐานตามกฎหมาย

 1. 4.1 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างจำกัด ตามวัตถุประสงค์และฐานตามกฎหมายที่ระบุไว้ด้านล่าง และโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
 2. 4.2 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้ และ/หรือ เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกัน
 1. (1)ช่วยเหลือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตามที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ส่งคำถาม และ/หรือ ร้องขอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 2. (2)ดำเนินการเจรจาธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตามที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ริเริ่ม/ร้องขอ
 3. (3)รับคำติชมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 4. (4)ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ตามที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ร้องขอ
 5. (5)การดำเนินกิจกรรมการตลาดทางตรงเฉพาะกับลูกค้าปัจจุบันหรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทฯ/องค์กรที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้ง ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ เป็นต้น
 6. (6)ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้งานได้อย่างเสมาะสม และจัดการการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
 7. (7)จัดให้มีเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 1. 4.3 บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นทางอีเมลหรือโทรศัพท์
 2. 4.4 บริษัทฯ อาศัยฐานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 1. (1)เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการตามคำขอของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ และ
 2. (2) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือในประเทศไทยของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 1. 5.1. บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Soft File ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และในศูนย์ข้อมูล (Cloud) ซึ่งมีแม่ข่าย (server) อยู่ในประเทศไทย โดยต้องมีการป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลทั้งในระบบคอมพิวเตอร์และในศูนย์ข้อมูล (Cloud)

  โปรดดูข้อ 7 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (cookies) ของบริษัทฯ
 2. 5.2. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้
ประเภทข้อมูล ระยะเวลา
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท และข้อความของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 12 เดือนนับจากวันที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เลขที่อยู่ไอพี (IP address) 3 เดือนนับจากวันที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โปรดดูข้อ 7 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (cookies) ของบริษัทฯ

 1. 5.3. ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนิรนามเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้างต้น หรือดำเนินการให้มีการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นเป็นข้อมูลนิรนามตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอและมีสิทธิเช่นว่านั้น
 2. 5.4. หากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าทำความสัมพันธ์หรือยังคงมีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับบริษัทฯ (โปรดดูตัวอย่างที่ข้อ 2.3 ข้างต้น) บริษัทฯ อาจยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. การโอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 1. 6.1. บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปยังผู้รับจ้างของบริษัทฯ ที่ดำเนินการและจัดการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ และ/หรืออาจให้ผู้รับจ้างของบริษัทฯ ดำเนินการเช่นเดียวกันนี้
 2. 6.2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างจำกัด และจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลนั้น
 3. 6.3. ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ต่อผู้รับจ้างของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 6.1 บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมและจะต้องได้รับความยินยอมโดยชอบจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

7. การใช้คุกกี้ (cookies) ของบริษัทฯ

 1. 7.1.คุกกี้ (cookies) คืออะไร

คุกกี้ (cookies) คือไฟล์ข้อความที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ โดยเมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์มือถือของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งจะจัดเก็บคุกกี้ไว้ในไฟล์ที่อยู่ภายในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เว็บไซต์และแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ (server) จำนวนมากมีการใช้คุกกี้ คุกกี้มักมีสิ่งที่เรียกว่ารหัสคุกกี้ (cookie ID) ซึ่งเป็นตัวระบุเฉพาะของคุกกี้ ประกอบด้วยสตริงอักขระ (string character) ที่สามารถกำหนดหน้าอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์ให้กับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เฉพาะที่จัดเก็บคุกกี้ โดยคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์สามารถแยกแยะเบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลแต่ละรายจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อื่น ๆ ที่มีคุกกี้อื่น ๆ โดยใช้รหัสคุกกี้ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อจดจำและระบุอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เฉพาะดังกล่าว

 1. 7.2. บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร และวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (เช่น รูปแบบและกิจกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์) ผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ยังใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำงานได้ และเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์).

ด้วยการใช้คุกกี้ บริษัทฯ สามารถให้บริการที่เป็นมิตรต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะทำไม่ได้หากไม่มีการใช้คุกกี้ และด้วยการใช้คุกกี้ บริษัทฯ สามารถปรับให้ข้อมูลและข้อเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นหลักเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้จะไม่ต้องป้อนข้อมูลเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์เก็บข้อมูลนี้ไว้อยู่แล้ว และคุกกี้จึงถูกจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้คุกกี้เพื่อสร้างสถิติที่ไม่ระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1. 7.3. ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้
 1. (1)คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึง คุกกี้ที่ทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานดังเช่นระบบนำทางไปยังหน้าเว็บไซต์ส่วนต่าง ๆ (page navigation) และคุกกี้ที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้ที่อยู่บนอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะไม่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ และโดยทั่วไปจะเป็นคุกกี้ชั่วคราว (session cookies) – โปรดดูข้อ 7.4 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เยี่ยมชมสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปิดกั้นหรือเตือนเกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้เหล่านี้ได้ แต่จะส่งผลให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ บางส่วนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
 2. (2)(2) คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Statistics Cookies หรือ Performance Cookies): คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมเว็บไซต์ และวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้เยี่ยมชมนิรนาม โดยข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 1. 7.4.ระยะเวลา

คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ชั่วคราว (session cookies) ซึ่งจะถูกลบออกหลังจากที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปิดเบราว์เซอร์

คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ถาวร (persistent cookies) ซึ่งรวมถึงคุกกี้ทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จนกว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมจะลบทิ้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันหมดอายุของแต่ละคุกกี้ คุกกี้ถาวรทั้งหมดจะมีวันหมดอายุเขียนไว้ในรหัสของคุกกี้ แต่ระยะเวลาหมดอายุดังกล่าวอาจแตกต่างกันไป คุกกี้ถาวรที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้จะคงมีอายุอยู่ไม่เกิน 12 เดือน แต่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถลบคุกกี้ดังกล่าวออกก่อนวันหมดอายุได้

 1. 7.5.ความยินยอม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะขอความยินยอมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Statistics/Performance Cookies) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเคยเห็นข้อความที่เด้งขึ้นมา (pop up) เพื่อขอความยินยอมดังกล่าวเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก แม้ว่าโดยปกติแล้วข้อความที่เด้งขึ้นมา (pop up) ดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้นในการเข้าเว็บไซต์ครั้งต่อ ๆ ไป แต่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ – โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 7.6 ด้านล่าง

 1. 7.6.วิธีจัดการ/ปิดการใช้งานคุกกี้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจป้องกันการใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ และอาจปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวรได้ นอกจากนี้ ยังอาจลบคุกกี้ที่มีการใช้แล้วได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ยอดนิยมทั้งหลายนั้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โปรดทราบว่าหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปิดใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)) บางฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจไม่สามารถใช้งานได้

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

บริษัทฯ จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการอื่น ๆ รวมถึงดังต่อไปนี้
 1. (1)บริษัทฯ จะจัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และกำหนดอย่างชัดเจนว่าใครมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท
 2. (2)บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไว้อย่างปลอดภัย
 3. (3)บริษัทจะติดตั้งระบบเพื่อตรวจสอบ และลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนิรนาม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ข้างต้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 4. (4)บริษัทฯ จะดำเนินการให้แน่ใจว่าบุคลากรต้องป้อนชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของแต่ละคนก่อนที่จะเข้าถึงและใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด
 5. (5)บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จากบริษัทฯ มิให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออย่างไม่ถูกต้อง
 6. (6)บริษัทฯ จะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด และหากเหตุการละเมิดข้อมูลดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาความเสียหายอันเป็นผลมาจากเหตุดังกล่าวโดยไม่ชักช้าด้วย

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนตามที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังนี้

 1. (1)สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในกรณีบริษัทฯ อาศัยเฉพาะแต่เพียงความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นฐานตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถอนความยินยอมนั้นทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนความยินยอมในเวลาที่ถอนความยินยอมนั้น
 2. (2)สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 3. (3)สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และ/หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 4. (4)สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
 5. (5)สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลนิรนาม ด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
 6. (6)สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ ด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
 7. (7)สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. (8)สิทธิในการร้องเรียนบริษัทฯ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือคณะกรรมที่มีอำนาจตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในกรณีที่บริษัทฯ รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นขอใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อ (1) – (7) ข้างต้นได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง

10. นโยบายฯ นี้ไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

โปรดทราบว่านโยบายฯ นี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัท

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

บริษัทฯ อาจทบทวนและแก้ไขนโยบายฯ นี้เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายฯ สอดคล้องกับแนวทางที่เกี่ยวข้องและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในนโยบายฯ นี้โดยเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด

12. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และช่องทางการติดต่อ

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทฯ:
บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
ที่อยู่:
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 276 หมู่ 4 ซอย 4 บี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
ช่องทางการติดต่อ:
ว็บไซต์: https://welna-thai.com/
*โปรดส่งข้อความในหน้า”ติดต่อเรา / CONTACT US” page.

นโยบายฯ นี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566