ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ฉบับปรับปรุงวันที่: 1 มกราคม 2566

1. เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

 1. (1)เกี่ยวกับบริษัทผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้
  เว็บไซต์นี้จัดการและดำเนินการโดย บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)
 2. (2)ขอบเขตของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์
  ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงนี้”) ใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) ที่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์ของบริษัทฯ”) ที่จัดการและดำเนินการโดยบริษัทฯ
 3. (3)การตกลงตามข้อตกลงนี้
  โปรดอ่านข้อตกลงนี้ด้วยความระมัดระวังและตกลงตามข้อตกลงนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงนี้และตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้แล้ว

2. ลิขสิทธิ์

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิในการแสดงเนื้อหานั้น แล้วแต่กรณี ข้อมูลของสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีที่เปิดเผยต่อท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้นได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ท่านต้องไม่ใช้ (ซึ่งรวมถึงทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง ถ่ายทอดสู่สาธารณะ ใช้ซ้ำ ผลิตซ้ำ บิดเบือน ปรับใช้ ให้เช่า และถ่ายโอน) ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหา (เช่น รูปภาพ เสียง หรือข้อความ) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าในลักษณะใดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ การใช้เนื้อหาใด ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ อาจเป็นการละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า รวมถึงเป็นการละเมิดสิทธิในรูปภาพและสิทธิส่วนบุคคลได้ นอกจากนี้ อีเมล์ที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ การส่งต่อหรือพิมพ์ซ้ำซึ่งอีเมล์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ นั้นไม่สามารถทำได้

3. เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

บรรดาชื่อ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมาย และเครื่องหมายบริการทั้งหมด ไม่ว่าชื่อ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมาย และเครื่องหมายบริการนั้นจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงหรือเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ หรือถูกใช้ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือภายใต้สัญญาให้สิทธิ บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ ผลิตซ้ำ ดาวน์โหลด หรือเผยแพร่เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่ว่าในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด การใช้ ผลิตซ้ำ ดาวน์โหลด หรือเผยแพร่เครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หรือจากผู้ให้สิทธิในการใช้ (ในกรณีที่บริษัทฯ แสดงเครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหานั้นโดยได้รับอนุญาตจากผู้ให้สิทธินั้น) หรือในกรณีที่ข้อตกลงนี้ได้อนุญาตให้ใช้ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนใด ๆ ต้องทำเป็นสัญญาให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

4. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ สำหรับรายละเอียดว่าบริษัทฯ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล.

5. ข้อมูลที่เปิดเผยโดยท่าน

ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยแก่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ (เช่น ความเห็น คำแนะนำ หรือรูปของท่าน) จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ โปรดดูข้อ 4. ข้างต้นสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล”) จะถูกจัดว่าเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับ และบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลที่ท่านเป็นผู้เปิดเผยแก่บริษัทฯ ตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ อาจรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ก่อนการเปิดเผยข้อมูล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านตกลงและให้การอนุญาตแก่บริษัทฯ รวมทั้งบุคคลภายนอกดังกล่าวในการรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทฯ และบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่มีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลต่อท่านในส่วนของข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและไม่มีหน้าที่ในการตรวจทาน ประเมิน หรือใช้ข้อมูล หรือรายงานการใช้ข้อมูลนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบหรือหน้าที่ใด ๆ ในการชำระเงินใด ๆ ให้แก่ท่านเพื่อข้อมูลดังกล่าว แม้ว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกับสินค้าหรือบริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริษัทฯ และของบริษัทในเครือ

6. คุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้ข้อมูลและบริการที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

7. ข้อสงวนสิทธิ์

 1. (1)การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  บริษัทฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และ URL ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. (2)การจำกัดความรับผิด
  บริษัทฯ ใช้ความพยายามทั้งปวงอย่างสมเหตุสมผลในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (forward-looking information) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่รับประกันความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้หรือเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว้นแต่ที่เกิดจากการกระทำผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (forward-looking information) อาจแตกต่างไปจากผลที่แท้จริงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยปัจจัยหลายประการ
 3. (3)การใช้และค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  ท่านใช้และค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทฯ และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย (รวมถึงความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย) ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และไม่ต้องรับผิดในค่าซ่อมแซม หรือค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใด เว้นแต่ที่เกิดจากการกระทำผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
 4. (4)การใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอก
  เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือครบถ้วน นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกไม่เป็นการบ่งบอกความสัมพันธ์พิเศษระหว่างบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ หรือเป็นการรับรองสินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอกนั้น
 5. (5)การชดใช้ค่าเสียหาย
  ท่านตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศาล) ที่บริษัทฯ ต้องรับภาระหรือที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

8. การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

ในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้

 • การกระทำที่จะหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอกหรือบริษัทฯ
 • การกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวได้ สินค้า เว็บไซต์ หรือบริษัทฯ หรือที่จะหรืออาจเป็นการดูหมิ่นเกียรติและชื่อเสียง
 • การแถลงการณ์หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เช่น การลงทะเบียนด้วยอีเมล์ของบุคคลอื่น
 • การดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การโฆษณา การดำเนินกิจกรรมที่แสวงหากำไร หรือการเตรียมการเพื่อดำเนินการเช่นว่านั้น
 • การดำเนินกิจกรรมที่เป็นการเผยแผ่ศาสนาใดโดยเฉพาะเจาะจง หรือการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการเลือกตั้ง
 • การใช้หรือส่งให้ หรือการดำเนินการที่อาจนำไปสู่การใช้หรือส่งให้ ซึ่งโปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมอื่นใดที่จะหรืออาจละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคำสั่ง
 • กิจกรรมอื่นใดที่บริษัทฯ ถือว่าไม่เหมาะสม

นอกเหนือจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการกระทำใด ๆ ที่อาจขัดขวางการดำเนินการของเว็บไซต์ของบริษัทฯ การกระทำที่ละเมิดชื่อเสียงและทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลภายนอกหรือบริษัทฯ

9. การใช้การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ

 1. (1)การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต
  การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นหรือที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ได้รับอนุญาต/li>
 • เว็บไซต์ที่หมิ่นประมาทหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทดังกล่าว
 • เว็บไซต์ที่ทำให้เสื่อมเสียซึ่งชื่อเสียงและเกียรติของบริษัท เช่น เว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยของสาธารณะและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • เว็บไซต์ที่ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนลดน้อยลง เช่น การทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปปรากฏบนเว็บไซต์อื่น (link framing)
 • เว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาไม่ว่าในลักษณะใดอันบ่งชี้ว่ามีการก่อความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือการร่วมมือกับบริษัทฯ หรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาไม่ว่าในลักษณะใดว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการรับรองหรือสนับสนุนโดยบริษัทฯ
 • การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นใดที่บริษัทฯ ถือว่าไม่เหมาะสม
 1. (2)การขอให้ยกเลิกการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต
  บริษัทฯ อาจขอให้ท่านลบการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เห็นว่ามีลักษณะตามที่ระบุไว้ในส่วน (1) การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้างต้น
 2. (3)การใช้เว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อมต่อ
  บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกที่ถูกเชื่อมต่อกับหรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อมต่อ”) นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือครบถ้วน การใช้เว็บไซต์เหล่านั้นไม่มีเจตนาเพื่อบ่งชี้ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือเป็นการรับรองสินค้าหรือบริการของผู้ดำเนินการใด ๆ โดยบริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 4. และ 6. ข้างต้น ไม่มีผลใช้บังคับ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อมต่อเหล่านั้น โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว ฯลฯ ของเว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อมต่อเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น

10. การปรับปรุงข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ อาจปรับปรุงข้อตกลงนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การแสดงการปรับปรุงดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจยกเลิกข้อตกลงนี้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

การตีความข้อตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงนี้ ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อตกลงนี้ หรือการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ของท่าน ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือตัวการตัวแทนระหว่างท่านกับบริษัทฯ แต่อย่างใด